Яндекс.Метрика

Онлайн-излъчване на програмата «Открий вътрешната си светлина»

Онлайн-трансляция «Там, где живет твой свет»
Артикул:
200511TCH-BG
Программа:
Медитация
Ведущий:
Цзе Кун
Дата мероприятия:
11.05.2020
Тип мероприятия:
Практикум (онлайн-трансляция)
Нет в наличии
Количество:
Доступно
9 000

Онлайн-излъчване на програмата «Открий вътрешната си светлина»

11/05/2020 — 16/05/2020

Время: 13:00—15:00

Водещ: Дзие Кун

«Открий вътрешната си светлина» е програма от особено значение за жените. Чрез тази програма се създават условия за усъвършенстване и задълбочаване на опита по пътя на развитието. В нейната основа е залегнал многогодишен изследователски опит и практическо развитие на основните принципи, модели, системи и схеми за развитие на жената.

Програмата е построена по успоредно-последователна схема, в съответствие с макроскопичното устройство, според което практиката е водеща и представлява единна линия, състояща се от 12 направления. Притежаването на тези знания е важно, за да може природата на развитие ни да се гледа под различен ъгъл и за да не ставаме заложници на една догма.

В хода на програмата ще бъде представена цяла образователна система, която има единен и постепенен алгоритъм на развитие на процеса. С такава многостепенна система практиката се формира като конструктор, с който се създава единно цяло съобразено с индивидуалните менталност, склонности и лична природа. Всичко това влиза в понятието „анатомия на практиката“.

Тялото на жената се разглежда като явление с много нива, което комуникира със своето вътрешно и външно пространство по различен начин и по законите на  макрокосмическата архитектура.

За основа на изучаването се взимат знанията на интегралната медицина, която разглежда тялото и съзнанието като многофункционална структура и отчита функциите и енергийните възможности на женската природа, а не просто номиналната ѝ стойност.

Цялата система на „Съвършена“ е разбита на на 12 нива  — както по анатомичен така и по съзнателен, практически принцип. Всъщност, тази система е академичен модел за развитие на женската природа, при който от една страна се разглеждат традициите на тантра на различните предели, а от друга се формира разбиране за оракулната природа на жената,  произтичаща от вътрешната ѝ потребност.

Пътя на „Съвършена“ е път на търсене, възстановяване и развитие на вътрешната си светлина. Тази уникална система се основава върху 40 годишния практическия път на алхимика Дзие Кун, и опита придобит в развитието на природата на човека, където на жената се отрежда най-важната роля. От общуването не само с различни традиции, но и с майстори е натрупано огромно знание за развитието на женската природа, изпробвано на всички континенти и довело до са изграждането на майстори  на това направление.

Програмата „Открий вътрешната си светлина“ е матрична и е задължително да се изучава от тези, които са тръгнали по пътя на „Съвършена“, тъй като в нея се обясняват най-важните и фундаментални принципи в развитието на жената и което е най-важно – дава се разбиране за метода на развитие.

Проектът „Съвършена“ е методологична система, свързана с функциите на развитие не толкова на физическото тяло, колкото на енергийното и менталното тяло. Това е система, която засяга всички интегрални полета.

Програмата взима предвид развитието на висшата преходна функция на съществуване на човешката природа,  свързана с менталността и с познанието, чрез която ние се представяме на различните интегрални нива на съществуването.

Програмата „Съвършена“ има четири нива, които даже в началото на пътя се разглеждат или обозначават в една или друга степен, за да служат за ориентир на жената по пътя на нейното развитие. Това е програма за изкуството на преживяването, напълването и начините за задълбочаване в познанието и развитието на своята природа.

 

Програма

 

Пространството на практиката

Пространството на практиката е особено понятие, което служи за определяне каква е степента на поддържане и ефекта на практиката. Схема, позволяваща ни да изтъкаваме своето вътрешно, а след това и външно пространство. Пространството на практиката е едновременно карта и навигация. В него се развива операционната система на Съвършената. Практиката е работа с пътя, следване на изучаваната посока, а не само захласване по някоя традиция или технически модел.

Операционная система женщины — это сама природа женщины. То, что должно предопределять ее жизнь, ее интерес к жизни, так как каждая женщина — в той или иной мере Оракул. Женщина как минимум зависит от запроса, и ей важно научить себя следовать за поиском ответа. Именно это и предопределяет возможность Совершенной прийти к своему Оракулу и получить все необходимые ответы на свои вопросы. Так что пространство практики Совершенной — это ее святилище.

Находиться в пространстве практики — значит находиться между запросом и поиском ответа. Пространство практики — это сознание Совершенной с особым правом существования мозга в ежедневном осознанном формате существования, в формате гармоничности вне зависимости от множества внешних ограничений к тому, чтобы быть Совершенной.

Пространство практики — это лабиринт, состоящий из множества залов. По мере их прохождения нарабатывается опыт в способности проникать, преодолевать в первую очередь себя, слабости своего сознания. Пространство практики — это не номинальный вид своего существования, а то, что ведет к слиянию с вечностью. Это пространство, в котором достигается возможность оперировать своим светом, то есть это возможность проникновения в глубину природы всего своего существования.

Практика Совершенной — это особая форма понимания сути вещей, это мастерская, в которой важны строение, функциональность и потенциальные возможности нашего сознания.

 

Анатомията на практиката

Анатомията на практиката е основополагаща за интегралното развитие на жената. Анатомията на практиката представлява дванадесет практически пътища в тяхното геометрично, херметично и алхимично представяне, подобно на дванадесетте съвършени фигури. Това е конструкторът, скелетът на практическия път, който формира дванадесет нива на разбиране за пътя, погледнати през призмата на макрокосмическото делене, позволяващо веднага да се възприема обемът на практиката, а не нейната линейност.

Это знание формирует двенадцатиуровневое понимание пути с позиции макрокосмического деления, позволяющее сразу воспринимать объем практики, а не ее линейность.

Анатомия практики представляет фундаментальную основу интегрального развития женщины. Анатомия практики — система «Совершенной», представленная двенадцатью условиями совершенствования. Она позволяет овладеть искусством развития, раскрывает возможность системно и осознанно совершенствовать мозг.

Исключительность знания «Совершенной» состоит в возможности познать и преодолеть ограничения как рациональной, так и иррациональной природы своего мозга. Эти знания дают возможность оперирования своим мозгом и преобразования всех видов энергии.

 

 

Светлината на разума

Всяка практика притежава собствен език, който формира начин на мислене и създава разбиране за това, как да усвояваме практическия път на развитие. Поемайки по пътя на познанието, е важно да изградим ясно схващане за понятията, задачите и термините в развитието, за да можем да се опрем на практиката като предмет на знанието.

 

Состояние и понимание людей в настоящее время таково, что в основной своей массе они дезориентированы в самом главном — искусстве обучения, поэтому в развитии исключительно важно вначале познать формулу обучения, которую формирует язык практики.

Язык практики — это важнейшая составляющая искусства обучения. Язык практики не только реализует задачу освещения пути, но и сам по себе является светом разума.

 

 

Анатомията на духа

Анатомията на духа характеризира условията, които представляват одухотворената природа на заложеното в нас висше начало. Възприемането на анатомията на духа е възможност за настройване, а след това и опознаване на дълбочината на нашата природа, дълбочината на пространствата, които представлява нашето съзнание. Разбирането на анатомията на духа предполага познание на геометрията или ако искате – астралната геометрия, която е същност на тялото на духа.

Дух человека — понятие, которое появилось с началом понимания природы человека и его понимания собственных действий по отношению к своей душе. Резонно возникает вопрос: зачем люди приходят сюда? Понимание этого вопроса находится в области физики прихода души на нашу планету — приход сюда был неким лабораторным актом по взращиванию души. За этими рассуждениями лежит конкретная работа по пониманию сакральной анатомии мозга. Важно, чтобы наш мозг был базовым понятием концепции духа, а уж затем и души.

Надо сказать, что этот процесс соотносится и с изменением за счет усиления ментального плана существования человека. То есть познание духа важно, чтобы дух стал источником развития иной, более сильной ментальности.

Развитие концепции как духа, так, собственно, и души лежит в понимании анатомии духа. Дуальность и невозможность уравнялись в законах проживания нашего мозга. А когда сознание не имеет четких границ и больше следует двумя несогласованными путями (рациональным и иррациональным), возможности души уменьшаются. И это несмотря на усиление природы духа от рождения или в результате жизни.

Как бы то ни было, обозначенная тема рассматривается с позиции не только характеристик человека, но и того, что его окружает — предметы, одежда, люди, питание — всего того, что, по сути, формирует понятие внешней алхимии. Со временем процесс формирования человека с сильным духом стал частью новой концепции формирования души. Сегодня выросло значение фактора постнатальных условий, которые призваны помочь как нашему духу, так и нашей душе.

Конечно, существуют сложности в понимании человеком разницы между духом и душой, а особенно в принятии и осознании не столько своего духа, сколько души. Это связано с тем, что степень осознания себя ниже того уровня, который необходим для познания тонких свойств души. Задачам постижения души (как, собственно, и духа) служат разные концепции, и если мы все-таки принимаем важность этого вопроса, то важно понять, что дальше мы делаем с ним и к чему можем прийти. Если мы не делаем ничего по отношению к своей душе, то мы и не совершенствуем анатомию духа.

 

 

Дизайнът на тялото

Дизайнът на тялото в системата The Perfect One включва онова, което се облича и изгражда. Тази практическа особеност отличава дизайна на тялото от архитектурата на тялото, който е фундаментален аспект – или заложен по природа, или придобит по време на живота, който не е бил наличен по рождение.

Дизайнът на тялото включва условия, които могат да бъдат изработени, и които се опират върху сакралната анатомия на човека, на база на които човек преминава към алхимично и архитектурно изграждане.

С вопросов, которыми занимается направление дизайна тела, обычно и начинают люди, рефлексируя на тему природы своего тела вообще. И от того, какая форма закладывается в данной работе, можно говорить о возможности или невозможности пути вообще, то есть о вырабатывании опоры или нарабатываемых отклонениях и нарушениях.

Пониманию дизайна тела в первую очередь способствует познание метода развития в практике, особенно связанной с движением. То есть дизайн тела требует изучения метода с позиции постнатальности. К этому же фактору относится и понятие анатомии в движении, или циркуляции энергии с позиции двигающегося тела, что предопределяет свойства циркуляции энергии и дыхания.

Познавая тело в движении, важно учитывать анатомию духа, увязывать ее с пониманием архитектуры тела, то есть с нашей пренатальной природой. Дизайн тела как часть познания геометрического тела в движении — это в первую очередь восприятие строительства внутреннего порядка, что затем переходит в формат совершенствования архитектуры тела, в строительство или совершенствование пренатальности и впоследствии в искусство преобразования, то есть алхимию.

Дизайн тела предполагает двенадцатиуровневое понимание нашего тела с позиции сознания интегральных полей, что представляет фундаментальную часть интегральной медицины, рассматривающей природу тела с позиции движения.

Дизайн тела — это особый статус и особая возможность нашего мозга, который важно раскрывать и наполнять методологически выверенной работой. Исключительность знания и возможность проработки позволяет взять под контроль как рациональную, так и иррациональную природу своего тела. В программе Perfect One «В поиске своего света» рассматриваются схемы, которые позволяют оперировать своим телом.

 

 

 Архитектурата на тялото

   Архитектурата на тялото е онова стабилно и фундаментално нещо, което притежаваме по рождение, или което сме укрепили в процеса на постнаталното си изграждане. Мяра, размерност, посока, пропорция – това са понятията от архитектурата на тялото. Тя е „пергела, ъгломера и отвеса“ на практическата реализация, нейната основа.

 

 

Многое из того, что заложено в нас от природы, нами не воспринимается и не используется (как, скажем, глубинные возможности ДНК). Работа с этой природной архитектурой тела, ее совершенствование — важная часть пути развития, для успешности которого важно понимание пренатальности духа. Это позволяет сформировать особую персональную фундаментальность, которую также важно понимать архитектурно.

Познание архитектуры тела — часть методологической задачи проекта The Perfect One. Программы проекта дают понимание как анатомии тела (связанной с концепцией развития энергии в покое), так и анатомии практики вообще (влияющей на особое понимание фиксации ума в матке).

Формирование архитектуры тела необходимо для обретения особых форм переживания за счет геометрии. Это дает возможность задавать телу правильную энергию, укреплять сознание и удерживать направление, углубляясь в практике согласно макрокосмической карте пространства.

Архитектура тела представляет маточное устройство женского организма, где тело и матка являют собой единое целое. Этот подход вообще изначально лежит в методе практики, он фундаментален и стабилен. Из этого исходит вся природа женщины.

Архитектура тела позволяет рассматривать метод с позиции двух природ пренатальности — природы души и природы духа. В ней заложено понятие анатомии в покое, циркуляции энергии с позиции покоящегося, стабильного, неменяющегося тела. Это задает свойства дыхания, входящие в основу энергодыхания и формирующие архитектуру тела Совершенной в ее тантрической природе, или природе Белой розы.

Именно здесь начинается познание сакральной геометрии тела с опорой на принцип единства. Разделение и дуальность осознается как иллюзия, так как происходит выход на башню, готику практики, на познание сакральной геометрии мозга. Преобразование архитектуры тела как часть познания Геометрического тела в покое создает фундамент для строительства Тантрического тела, формируя непосредственное восприятие внутренней гармонии.

Уникальность архитектуры тела состоит в возможности продолжения строительства и развития пренатальности в своем постнатальном существовании для выращивания нового тела. Это пассионарный вклад в развитие и накопление качественной энергии, что позволяет выстроить Тантрическое тело. В архитектуре тела сакральность анатомии тела становится данностью, формируя готовность изменяться в алхимическую или тантрическую форму. Совершенствование архитектуры тела позволяет взять под контроль строительство Тантрического тела и, как следствие, способствует совершенствованию анатомии духа.

Дизайн тела, опирающийся на знания сакральной анатомии человека, передает впоследствии нам наше тело в архитектурное и алхимическое строительство. Архитектура тела — важнейшая часть маточной анатомии практики для реализации законов совершенствования как самого тела, так и энергии, и ментальности.

Архитектура тела — это двенадцатиуровневая структура, позволяющая представить себя со всей достаточностью и недостаточностью как интегральную модель в ее гармоничной и нацеленной на развитие природе. Реализация строительства архитектуры тела — это уход от рефлексии и раздражения и формирование опоры на переживания, что совершенствует нашу пренатальность за счет ее преобразования и даже замены. Познание архитектуры тела формирует иную сознательную пренатальность, позволяющую выйти за пределы отвлечений и сомнений, без чего невозможен тантрический путь вообще.

 

 

Ахимията на тялото

Тантра на тялото, или алхимията на тялото, е онова, което преобразува и усъвършенства, и което в системата от знания „Съвършена“, всъщност, е представено като алхимия.

Тантра на тялото предопределя характеристиките на дишането, които са в основата на енергийното дишане, и които формират архитектурата на тялото на Съвършената в нейната алхимична природа. По същество става дума за работа върху дизайна и архитектурата на тялото, за да можем да го контролираме по-добре.

В ходе программы «В поиске своего света» разбирается данная тема, но не является предметом углубленного изучения. Важна она для того, чтобы практикующий видел перспективу развития. Особенно это важно для начала познания тантрического пути, так как важно задать или предложить правильный алгоритм взаимодействия с этой сложной темой.

Также важно учитывать то, что пока сознание не сможет воссоединить себя с природой шести первых тантр, двигаться вперед (а вернее, вглубь) будет весьма затруднительно. Воссоединение в себе шести полей — это, собственно, выход на уровень Белой розы. Это важный момент для настройки даже для тех, кто в начале пути, когда спешка и ожидание мешают развиваться.

Тантра тела предопределяет свойства дыхания, входящие в основу энергодыхания и формирующее архитектуру тела Совершенной в ее алхимической природе или природе Белой розы. Это, по сути, работа над дизайном и архитектурой тела, для того чтобы взять его под более глубокий контроль. Тантрическое тело — это и есть понимание шестой тантры, или тантры шестого предела, которая готовит к практической работе со своим духом. Тантра тела в проекте «Совершенная» — это процесс тонального, если хотите, экстатического проживания, к которому относятся многие практические инструменты проекта от анатомии до танца.

Умение не просто находиться во внутреннем порядке, но и совершенствоваться в нем дает возможность углубленного совершенствования и познания алхимического искусства. Это дает возможность совершенствования пренатальности, что безусловно улучшает наше архитектурное строительство.

Исключительность знания здесь в том, что это означает выход на возможность оперирования трехфункциональными процессами и позволяет глубже контролировать рациональную и иррациональную природу нашего мозга. Именно с тантры тела начинается преобразование сакральной геометрии тела, что исходит из познанной, а самое главное, выстроенной архитектуры дыхания (энергодыхание), реализуя принцип единства.

Преобразование на этой стадии развития заменяет разделение и дуальность, становиться полем, лотосом для киноварного алхимического преобразования. Мозг начинает познаваться подобно дворцу, формируются условия для более глубокой работы уже с архитектурой мозга. В законах тантры Совершенной это сводится к познанию лотосового и киноварного мозга. Покой и движение становятся одномоментными, происходит связь, а затем и опора на более высокую тональность, представляющую совершенную природу. Тантра тела — это особая анатомия, где уже рассматриваются не органы и системы тела, а их геометрия и кристаллическая структура.

Так от физики и геометрии мы переходим к алхимии и, если хотите, взращиванию нового тела.

 

 

Перла на практиката

    Всяка практика е реална скъпоценност или поне би трябвало да бъде такава. Всяка практика има своя собствена схема на задълбочаване, представляваща една от перлите, която може да се разглежда последователно или успоредно.
Измежду всички перли има една, която е най-главна или най-важна. Това е Диамантната перла, скъпоценност, която служи за кристализиране на духа. Това е тази концептуална форма на познание и необратимост, която характеризира самата природа на Съвършената.

Среди всех жемчужин есть самая главная или важная. Ею является Алмазная жемчужина — та драгоценность, которая кристаллизует природу духа. Та концептуальная форма познания и невозвратности, что и характеризует саму природу Совершенной.

Когда достигается состояние невозвратности, сама практика становится совершенной, созерцательной, открывающей путь к проницательности или откровению.

 

 

Мистерия и ритуал

Мистерията е процес на илюминация и той е насочен към поддържането на огъня. Той е акт на преображение, основан върху преживяването на природата на светлината, който намира израз в съзерцанието, движението, звука, танца и т.н. Този процес води до състояние на вътрешно отваряне, пробуждане, към състояние на особен вид преживяване.

Тя е винаги тайнство, тъй като обхваща особени области от архитектурата на пространството, съзнанието и тялото. И тази способност за преживяване на тайнството присъства по рождение у всеки човек.

И если мистерия — путь к отражению света, то ритуал — олицетворение этого пути, символ космогонического организма. Ритуал — это воплощение света как процесса. Это представление высшего в форме, скажем, Аполлона, Гермеса, Митры, Диониса, Одина, Будды, Заратуштры… В деятельности Вулкана Осириса, Сераписа, или поближе к нам — Хирама Абифа, Янсона. То есть это выражение высшего в форме всех тех, для кого свет является основой существования.

И пока работа со светом не станет реальной потребностью людей, сложно говорить о выражении реальной силы, а, следовательно, и о развитии. Посвящая себя в мистерию, мы посвящаем себя взаимодействию со светом, в котором на смену иррациональности пришли церемониальность и ритуал.

Свет важен нам, чтобы видеть причинность, позволяющую не руководствоваться светом поверхностно. Поэтому мистерия — это реальность света, а ритуал — его поддержание.

 

 

 

 

Интегралната природа на чувствата

Чувствата са способността на организма да натрупва един или друг потенциал (да го наречем „преживявания“), както и да формира отношение, което като правило представлява зависимост на мозъка от биоенергийните процеси, за която постигането на истината няма никакво значение.

Интерпретацията на тези процеси е първата крачка в опознаването на интегралната природа на чувствата.

По този начин интегралността на чувствата е наше вътрешно или външно проявление, което определя нашата откритост или закритост. По своята същност, този процес става своеобразен манипулатор като принуждава човека по-скоро да се приспособява, отколкото да актуализира отношението си към практиката.

Алхимията на мозъка

Тантра на мозъка или алхимията на мозъка е процес на истинно усъвършенстване – реална способност да интегрираме процесите на развитие в нашето съзнание, което предопределя природата на нашия дух.

Тантра на мозъка е висша интегрална реалност, спрямо която трябва да се съизмерваме във всички етапи на самоусъвършенстването ни. Това е и висша функция на познанието, на която е способен човешкият мозък. Това е познание на десетото интегрално поле, което формира най-висшите вибрации, които е възможно да се материализират в нашето тяло, в тялото на нашия мозък.

 

Музата на съвършенството

    Музата на съвършенството e силата да извличаш знания. Тя е проникновения език на практиката, тайната на преживяване на практиката. Тя е това, което може да бъде наречено хапчето на всяка практикуваща жена. Звук, ритъм, танц или исторически сюжет, т.е. всичко, чийто език е обработеното до съвършенство, притежаващо срединност и което няма отклонения.
Музата на съвършенството създава основата, тя е източник на преживяванията по пътя на развитието.

 

Метафизиката на съвършенството

Метафизиката на съвършенството е изначалната същност на реалността, която опознаваме чрез практическото битие като сборник от всички дванадесет тоналности в макрокосмоса.

Метафизиката на съвършенството изразява особен вид потоци от полетата, които се преплитат помежду си. В резултат неопознатото става видимо, наблюдаваното става разпознаваемо, а разпознаваемото – приложимо. Единствено приложимото е онова обективно и характеризируемо явление, което позволява да се работи върху съвършенството.

 

 

 

 

 

 

Символът на съвършенство

Символът на съвършенство е геометрията и анатомията на пътя. Той изразява разбирането, основано на усещанията и чувственото възприятие, където символът сам по себе си се явява като одухотвореният компонент на развитието.

Този особен принцип на познание отнасяме едновременно към чувственото и разумното, когато задачата на чувственото не е да следва разумното (т.е. да реагираме), а да го напълва. Това е една много специфична форма на представяне на знанията, водеща към материализацията на представеното.

 

Егрегорът на съвършенството

    Егрегорът на съвършенството е висшата разумна природа, илюминираща светлина и представена от макрокосмоса.
Макрокосмосът сам по себе си е съвкупност от дванадесет типа егрегори, в която съществуват низши егрегори (представени чрез тотемите) и висши (които представляват различните видове небесни номи). Всеки вид ном представлява вълна, формираща съответното напрежение, а следователно – тази вълна притежава определена светимост. Самото разбиране за егрегорността от гледна точка на светимостта – е вид пренос на енергия посредством вълната, което ни довежда до разбирането за съзнанието на светлината.

 

Тантра  на храненето

Тантра на храненето е учение, свързано с разбирането за храната, съгласно което като качествен хранителен продукт може да се определи само този, който способства за преобразуването, развитието и усъвършенстването на човека. Съгласно изкуството на тантра, храненето трябва да се разглежда като приношение на съзнанието и това не е свързано само с храната, а с всичко, което има енергийна значимост. При това адресатът на приношението е нашето собствено тяло, съзнание и дори нашият дух.

 

Как принять участие

 • Предварительно зарегистрироваться на сайте zoom.us и скачать программу ZOOM на свой компьютер и/или скачать и установить приложение ZOOM на свой телефон.
 • По факту оплаты на ваш е-мейл поступит письмо со ссылкой доступа на конференцию.
 • Если вам не пришло письмо с доступом, сначала проверьте папки «Спам» и «Оповещения».  Если проблема не решена, напишите Whatsapp +7 903 243-32-42, приложив подтверждение оплаты.
 • Пожалуйста, проверяйте корректность указанных данных! Если эл. адрес указан неверно, вы не сможете получить данные на вход! Возврат оплаты в этом случае не производится.
 • Если у вас возникла проблема со входом в конференцию, напишите администратору Whatsapp +7 916 684-91-62, приложив подтверждение оплаты.
 • Мы просим вас подключиться за 15 минут до начала трансляции, чтобы успеть проверить звук, изображение и настроиться.
 • Вопросы и предложения можно написать в чате Telegram.

 

 • Мероприятия
 • Ведущий
  Цзе Кун
 • Дата мероприятия
  11.05.2020
 • Тип мероприятия
  Практикум (онлайн-трансляция)
С этим товаром покупают
Похожие товары
Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии